1. Hội đồng nhân dân
  • Nguyễn Thị Hoa

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0976174862

  • Nguyễn Duy Mạnh

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0977848032

  1. Ủy ban nhân dân
   • Nguyễn Viết Dương

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0989360348

   • Bùi Quang Dương

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0976604595

   1. HTXDVNN
    • Ngô Doãn Đô

     Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc HTXDVNN

     SĐT: 0387240476

    • Nguyễn Đức Minh

     Chức vụ: Phó Giám đốc HTXDVNN

     SĐT: 0974047835

    1. Công an xã
     • Nguyễn Vũ Mừng

      Chức vụ: Trung úy - Trưởng công an xã

      SĐT: 0962122667

     • Nguyễn Văn Ngân

      Chức vụ: Công an xã

      SĐT: 0337028140

     1. BCH quân sự xã
      • Nguyễn Viết Trường

       Chức vụ: Công chức chỉ huy trưởng QS xã

       SĐT: 0981924192

     2. Trạm y tế xã
      • Nguyễn Thị Hồng Nhường

       Chức vụ: Phó Trưởng trạm y tế

       SĐT: 0704176528

      • Phùng Thị Nguyệt

       Chức vụ: Phó trưởng trạm y tế

       SĐT: 0348644787

     3. Địa chính - xây dựng -NN-TN-MT
      • Nguyễn Viết Thái

       Chức vụ: Địa chính đất đai – môi trường

       SĐT: 0984458289

     4. Văn hóa – xã hội
      • Nguyễn Mạnh Trinh

       Chức vụ: Văn hóa – thể thao- du lịch

       SĐT: 0984048367

     5. Tư pháp – hộ tịch
      • Nguyễn Duy Phương

       Chức vụ: Tư pháp hộ tịch

       SĐT: 0854965556

      • Nguyễn Văn Khôi

       Chức vụ: Tư pháp hộ tịch

       SĐT: 0793301589

     6. Tài chính – kế toán
      • Nguyên Văn Dực

       Chức vụ: Tài chính – Kế toán

       SĐT: 0982920925

     7. Văn phòng – thống kê
      • Ngô Tiến May

       Chức vụ: Công chức văn phòng HĐND-UBND

       SĐT: 0982389221

      • Phạm Thị Hương

       Chức vụ: Công chức Văn Phòng CCHC, TĐKT KL-TQ-TK

       SĐT: 0973206672

     8. Lao động - TB&XH
      • Đỗ Văn Nhất

       Chức vụ: CC Lao động - TBXH

       SĐT: 0399133832

   2. Thôn Hồng Thái
    • Nguyễn Duy Dương

     Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     SĐT: 0383905324

    • Bùi Quang Việt

     Chức vụ: Trưởng thôn

     SĐT: 0859016226

    • Nguyễn Đạt Điệt

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

     SĐT: 0945555344

    1. Thôn Đức Chính
     • Bùi Quang Vịnh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư

      SĐT: 0982396433

     • Nguyễn Viết Bình

      Chức vụ: Phó Trưởng thôn

      SĐT: 0384484246

     • Phạm Văn Dũng

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0382429125

    2. Thôn Minh Đức
     • Nguyễn Viết Kha

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0987137809

     • Nguyễn Viết Thượng

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0936316411

     • Bùi Thị Hái

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0984509175

    3. Thôn Hưng Đạo
     • Đỗ Xuân Chắc

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0914016221

     • Nguyễn Duy Chinh

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0975392635

     • Ngô Thị Bình

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0366844231

    4. Thôn Bắc Sơn
     • Nguyễn Công Thành

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0988758828

     • Nguyễn Thị Đang

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0358095076

     • Nguyễn Công Hữu

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0961876341

    5. Thôn Tiên Bá
     • Nguyễn Viết Đàn

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0984083607

     • Bùi Thị Liệu

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0343696589

     • Nguyễn Thị Lực

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0383552684

    6. Thôn An Hiệp
     • Nguyễn Thị Gấm

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0985822146

     • Đào Thanh Bình

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0347164550

     • Đào văn Phá

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0348307806