Chuyển đổi số
30/11/2023
Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo về chuyển đổi số xã Quỳnh Thọ
30/11/2023
Quyết định kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử xã Quỳnh Thọ
30/11/2023
Kế hoạch thành lập tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Quỳnh Thọ
30/11/2023
Kế hoạch thành lập tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Quỳnh Thọ